Etusivu » Kaikki festivaalit » » Mäntän Musiikkijuhlat

Mäntän Musiikkijuhlat
31.07.2019 - 04.08.2019

Tietoa festivaalista

Mäntän Musiikkijuhlat on pianomusiikin ystävien kansainvälinen kohtauspaikka, joka esittelee maailmanluokan pianistitähtiä ja nuoria superlupauksia Serlachius-museo Göstan ainutlaatuisessa ympäristössä. Festivaalia johtaa pianotaiteilija Niklas Pokki.

Tapahtuman luonne

Klassinen musiikki Kamarimusiikki Kursseja Nykymusiikki Ohjelmaa lapsille Seminaareja, luentoja Myös ilmaistapahtumia

Tapahtuman yhteystiedot

Verkkosivut www.mantanmusiikkijuhlat.fi
Sähköposti toimisto@mantanmusiikkijuhlat.fi
Festivaaliosoite Mänttä Katso kohde kartalla
Toimisto Virkamiehenkatu 4, FI-35800 Mänttä

Festivaali kartalla

Aja­tus nuor­ten pia­nis­tien fes­ti­vaa­lis­ta syn­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian pia­no-opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Sii­nä mis­sä ka­ma­ri­musiik­ki­fes­ti­vaa­le­ja oli joka nie­mes­sä, not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa, jo­ka­ke­säi­nen pia­no­fes­ti­vaa­li puut­tui Suo­mes­ta ko­ko­naan. Se oli siis teh­tä­vä itse. Suu­ren in­nos­tuk­sen val­las­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­set Män­tän Musiik­ki­juh­lat ke­säl­lä 1999.

Hie­man yli 20-ke­säi­sen jär­jes­tä­jä­jou­kon te­ke­mä alus­ta asti kun­nian­hi­moi­nen, laa­ja ja kor­kea­ta­soi­nen fes­ti­vaa­li he­rät­ti huo­mio­ta – nuo­ri pia­nis­tie­ner­gia kiin­nos­ti me­di­aa. Leh­ti­kir­joit­te­lu oli alus­ta asti kat­ta­vaa, ja vuon­na 2001 juh­la pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran te­le­vi­sioon, kun Yle 1 lä­het­ti Iza Lewens­ta­min do­ku­men­tin Män­tän Musiik­ki­juh­lis­ta.

Tär­keä merk­ki­paa­lu oli 5-vuo­tis­juh­la vuon­na 2003, jol­loin musiik­ki­juh­lien en­sim­mäi­nen iso ti­laus­teos, Ka­le­vi Ahon 2. pia­no­kon­sert­to esi­tet­tiin Vilp­pu­lan kir­kos­sa. So­lis­ti­na oli Ant­ti Sii­ra­la ja Sin­fo­nia Lah­den jousia joh­ti Osmo Väns­kä. Sa­ma­na vuon­na Män­tän Musiik­ki­juh­lat va­lit­tiin yh­des­sä Män­tän ku­va­tai­de­viik­ko­jen kans­sa Fin­land Fes­ti­vals -jär­jes­tön Vuo­den Fes­ti­vaa­lik­si.

Vii­si­vuo­tis­juh­lien jäl­keen Män­tän Musiik­ki­juh­lat al­koi vä­hi­tel­len ke­hit­tyä suo­ma­lai­sen nuo­ren pol­ven fes­ti­vaa­lis­ta koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä. Juh­lil­la alet­tiin kuul­la yhä enem­män ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la jo 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä esiin­ty­neis­tä nuo­ris­ta mm. Ran Dank te­kee suur­ta uraa sekä pia­nis­ti­na että opet­ta­ja­na USAs­sa ja Igor Le­vit esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa kaik­kein tun­ne­tuim­pien or­kes­te­rien so­lis­ti­na.
suomalaisen nuoren polven festivaalista kohti kansainvälisyyttä

Rans­ka­lais-ky­pros­lai­sen vir­tuoo­si­le­gen­dan Cyprien Kat­sa­ri­sin vie­rai­lu kym­me­nen­te­nä juh­la­vuon­na 2008 uu­ti­soi­tiin pe­rä­ti te­le­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Nyt Män­tän Musiik­ki­juh­lat oli as­tu­nut ison as­ke­len eteen­päin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pyr­ki­myk­sis­sään. Nuor­ten huip­pu­lah­jak­kuuk­sien asia oli – ku­ten on edel­leen­kin – tär­keäs­sä osas­sa fes­ti­vaa­lil­la myös kym­men­vuo­tis­juh­lil­la. Esiin­ty­jä­kaar­tis­sa oli myös vain 14–vuo­tias Jo­han­nes Piir­to.

Kym­men­vuo­tis­juh­lien jäl­keen musiik­ki­juh­lien ke­hi­tys­tah­ti on vain kiih­ty­nyt. Musiik­ki­juh­lis­ta on py­rit­ty en­tis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min ke­hit­tä­mään pia­no­musii­kin ys­tä­vien kan­sain­vä­li­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa ylei­sö voi ren­nos­sa ja pie­ni­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­ti­pia­nis­te­ja sekä nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la on kuul­tu ko­ti­maan kiin­nos­ta­vim­pia pia­nis­te­ja Ant­ti Sii­ra­las­ta Olli Mus­to­seen sekä nuo­ren pol­ven ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­ja, ku­ten Se­ve­rin von Ec­kars­tei­nia ja De­nis Koz­hu­ki­nia.

Juh­lil­le pe­rus­tet­tiin 2011 kan­sain­vä­li­set mes­ta­ri­kurs­sit, jos­sa opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet mm. Mat­ti Rae­kal­lio, Eero Hei­no­nen, Ju­ha­ni La­ger­petz, Je­ro­me Rose ja Ema­nuel Kra­sovs­ky.

Ka­na­da­lai­sen Marc-André Ha­me­li­nin vie­rai­lu fes­ti­vaa­lin 15-vuo­tis­juh­lil­la vuon­na 2013 oli jär­jes­tä­jä­ta­hol­le erään­lai­nen unel­mien täyt­ty­mys – oli­vat­han Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja oh­jel­mis­to­va­lin­nat ol­leet yksi juh­lien al­ku­vai­heen suu­ris­ta in­noi­tuk­sen läh­teis­tä.

Vuon­na 2014 fes­ti­vaa­lil­la al­koi uusi ai­ka­kausi, kun Mäntän Musiikkijuh­lat aloit­ti yh­teis­työn Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen tai­de­sää­tiön kans­sa ja pää­kon­sert­ti­paik­ka vaihtui vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Ser­lac­hius-museo Gös­taan. Museon ai­nut­laa­tui­nen miljöö ja uu­den­ai­kai­set kon­sert­ti­ti­lat nostivat Mäntän Musiikkijuhlat entistä korkeammalle kansainväliselle tasolle.

Jaa tapahtuma

Marc-André Hamelin ja Beatrice Rana Mäntän Musiikkijuhlille

19.02.2019

Pianomusiikkiin keskittyvä Mäntän Musiikkijuhlat järjestetään 21. kerran 31.7–4.8.2019.

Festivaalin pääesiintyjät ovat päätöskonsertissa, sunnuntaina 4.8 esiintyvä kanadalainen mestaripianisti Marc-André Hamelin ja torstaina 1.8 esiintyvä, vasta 25-vuotias italialaistähti Beatrice Rana. Avajaiskonsertissa kuullaan Paavali Jumppasta, joka esittää J.S. Bachin Die Kunst der Fugen.

Harvoin kuullun pianomusiikin esitaistelijana tunnetulla musiikkijuhlalla kuullaan myös maailmankantaesityksenä kolme aiemmin tuntematonta Camille Saint-Saënsin pianoteosta, jotka esittää ne löytänyt amerikkalaispianisti Geoffrey Burleson.

Juhlilla kuullaan myös säveltäjä Lauri Toivion 15-osaisen Earth-teoksen kantaesitys, jonka kantaesittävät Niklas Pokki, Tuija Hakkila, Risto-Matti Marin, Fanny Söderström ja Kalle Toivio.

Clara Schumannin 200. juhlavuosi näkyy sekä konserttiohjelmissa että Viktoriya Papayanin konserttinäytelmässä Clara: Confessions, joka kertoo koskettavasti päähenkilönsä ristiriitojen täyttämästä elämästä esiintyvänä taiteilijana ja säveltäjänä mielenterveydeltään raunioituvan miehensä Robert Schumannin varjossa.

Omissa konserteissaan esiintyvät myös urkutaiteilija, palkittu urkuimprovisoija Kalle Toivio sekä sellotaiteilija, vuoden 2014 Turun sellokilpailun voittaja Senja Rummukainen.

Mäntän Musiikkijuhlat sai helmikuussa kolmatta kertaa peräkkäin EFFE-järjestön (Europe for Festivals – Festivals for Europa) eurooppalaisten festivaalien parhaimmistolle myönnettävän EFFE Label laatuleiman, vuosiksi 2019-20.

www.mantanmusiikkijuhlat.fi

1 / 31

2 / 31

3 / 31

4 / 31

5 / 31

6 / 31

7 / 31

8 / 31

9 / 31

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31

31 / 31
  • Yhteistyössä: