Etusivu » Kaikki festivaalit » » Mäntän Musiikkijuhlat

Mäntän Musiikkijuhlat
02.08.2021 - 07.08.2021

Tietoa festivaalista

Mäntän Musiikkijuhlat on pianomusiikin ystävien kansainvälinen kohtauspaikka, joka esittelee maailmanluokan pianistitähtiä ja nuoria superlupauksia Serlachius-museo Göstan ainutlaatuisessa ympäristössä. Festivaalia johtaa pianotaiteilija Niklas Pokki.

Tapahtuman luonne

Klassinen musiikki Kamarimusiikki Kursseja Nykymusiikki Ohjelmaa lapsille Seminaareja, luentoja Myös ilmaistapahtumia

Tapahtuman yhteystiedot

Verkkosivut www.mantanmusiikkijuhlat.fi
Sähköposti toimisto@mantanmusiikkijuhlat.fi
Festivaaliosoite Mänttä Katso kohde kartalla
Toimisto Virkamiehenkatu 4, FI-35800 Mänttä

Festivaali kartalla

Aja­tus nuor­ten pia­nis­tien fes­ti­vaa­lis­ta syn­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian pia­no-opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Sii­nä mis­sä ka­ma­ri­musiik­ki­fes­ti­vaa­le­ja oli joka nie­mes­sä, not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa, jo­ka­ke­säi­nen pia­no­fes­ti­vaa­li puut­tui Suo­mes­ta ko­ko­naan. Se oli siis teh­tä­vä itse. Suu­ren in­nos­tuk­sen val­las­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­set Män­tän Musiik­ki­juh­lat ke­säl­lä 1999.

Hie­man yli 20-ke­säi­sen jär­jes­tä­jä­jou­kon te­ke­mä alus­ta asti kun­nian­hi­moi­nen, laa­ja ja kor­kea­ta­soi­nen fes­ti­vaa­li he­rät­ti huo­mio­ta – nuo­ri pia­nis­tie­ner­gia kiin­nos­ti me­di­aa. Leh­ti­kir­joit­te­lu oli alus­ta asti kat­ta­vaa, ja vuon­na 2001 juh­la pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran te­le­vi­sioon, kun Yle 1 lä­het­ti Iza Lewens­ta­min do­ku­men­tin Män­tän Musiik­ki­juh­lis­ta.

Tär­keä merk­ki­paa­lu oli 5-vuo­tis­juh­la vuon­na 2003, jol­loin musiik­ki­juh­lien en­sim­mäi­nen iso ti­laus­teos, Ka­le­vi Ahon 2. pia­no­kon­sert­to esi­tet­tiin Vilp­pu­lan kir­kos­sa. So­lis­ti­na oli Ant­ti Sii­ra­la ja Sin­fo­nia Lah­den jousia joh­ti Osmo Väns­kä. Sa­ma­na vuon­na Män­tän Musiik­ki­juh­lat va­lit­tiin yh­des­sä Män­tän ku­va­tai­de­viik­ko­jen kans­sa Fin­land Fes­ti­vals -jär­jes­tön Vuo­den Fes­ti­vaa­lik­si.

Vii­si­vuo­tis­juh­lien jäl­keen Män­tän Musiik­ki­juh­lat al­koi vä­hi­tel­len ke­hit­tyä suo­ma­lai­sen nuo­ren pol­ven fes­ti­vaa­lis­ta koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä. Juh­lil­la alet­tiin kuul­la yhä enem­män ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la jo 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä esiin­ty­neis­tä nuo­ris­ta mm. Ran Dank te­kee suur­ta uraa sekä pia­nis­ti­na että opet­ta­ja­na USAs­sa ja Igor Le­vit esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa kaik­kein tun­ne­tuim­pien or­kes­te­rien so­lis­ti­na.
suomalaisen nuoren polven festivaalista kohti kansainvälisyyttä

Rans­ka­lais-ky­pros­lai­sen vir­tuoo­si­le­gen­dan Cyprien Kat­sa­ri­sin vie­rai­lu kym­me­nen­te­nä juh­la­vuon­na 2008 uu­ti­soi­tiin pe­rä­ti te­le­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Nyt Män­tän Musiik­ki­juh­lat oli as­tu­nut ison as­ke­len eteen­päin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pyr­ki­myk­sis­sään. Nuor­ten huip­pu­lah­jak­kuuk­sien asia oli – ku­ten on edel­leen­kin – tär­keäs­sä osas­sa fes­ti­vaa­lil­la myös kym­men­vuo­tis­juh­lil­la. Esiin­ty­jä­kaar­tis­sa oli myös vain 14–vuo­tias Jo­han­nes Piir­to.

Kym­men­vuo­tis­juh­lien jäl­keen musiik­ki­juh­lien ke­hi­tys­tah­ti on vain kiih­ty­nyt. Musiik­ki­juh­lis­ta on py­rit­ty en­tis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min ke­hit­tä­mään pia­no­musii­kin ys­tä­vien kan­sain­vä­li­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa ylei­sö voi ren­nos­sa ja pie­ni­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­ti­pia­nis­te­ja sekä nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la on kuul­tu ko­ti­maan kiin­nos­ta­vim­pia pia­nis­te­ja Ant­ti Sii­ra­las­ta Olli Mus­to­seen sekä nuo­ren pol­ven ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­ja, ku­ten Se­ve­rin von Ec­kars­tei­nia ja De­nis Koz­hu­ki­nia.

Juh­lil­le pe­rus­tet­tiin 2011 kan­sain­vä­li­set mes­ta­ri­kurs­sit, jos­sa opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet mm. Mat­ti Rae­kal­lio, Eero Hei­no­nen, Ju­ha­ni La­ger­petz, Je­ro­me Rose ja Ema­nuel Kra­sovs­ky.

Ka­na­da­lai­sen Marc-André Ha­me­li­nin vie­rai­lu fes­ti­vaa­lin 15-vuo­tis­juh­lil­la vuon­na 2013 oli jär­jes­tä­jä­ta­hol­le erään­lai­nen unel­mien täyt­ty­mys – oli­vat­han Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja oh­jel­mis­to­va­lin­nat ol­leet yksi juh­lien al­ku­vai­heen suu­ris­ta in­noi­tuk­sen läh­teis­tä.

Vuon­na 2014 fes­ti­vaa­lil­la al­koi uusi ai­ka­kausi, kun Mäntän Musiikkijuh­lat aloit­ti yh­teis­työn Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen tai­de­sää­tiön kans­sa ja pää­kon­sert­ti­paik­ka vaihtui vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Ser­lac­hius-museo Gös­taan. Museon ai­nut­laa­tui­nen miljöö ja uu­den­ai­kai­set kon­sert­ti­ti­lat nostivat Mäntän Musiikkijuhlat entistä korkeammalle kansainväliselle tasolle.

Jaa tapahtuma

Avanti! ja Sigfridsson kantaesittävät Länsiön pianokonserton Mäntän Musiikkijuhlilla elokuussa

21.12.2020

Säveltäjä Tapani Länsiön uuden pianokonserton kantaesitys kuullaan ensi kesänä Vilppulan kirkossa Mäntän Musiikkijuhlien ja Kamariorkesteri Avantin taiteellisena yhteistuotantona. Maanantaina 2.8.2021 järjestettävän avajaiskonsertin myötä Mäntän Musiikkijuhlat alkavat päivän ilmoitettua aikaisemmin ja tapahtuma kasvaa kuusipäiväiseksi.

Vasemmalle kädelle ja kamariorkesterille sävelletyn pianokonserton solistina on Henri Sigfridsson. Kamariorkesteri Avantia johtaa kapellimestari Lauri Ahokas.

Alkusysäyksen vasemman käden konserton säveltämiselle Länsiö sai kuultuaan Saksassa pianoprofessorina toimivan suomalaispianisti Henri Sigfridssonin menettäneen soittokykynsä oikeasta kädestään. Sävellysprosessista tuli Länsiön mukaan poikkeuksellisen intensiivinen ja tunnepitoinen.

– Ryhdyin vimmaisesti suunnittelemaan – tältä se siis tuntuu kun musiikki valtaa mielen ja vaatii löytää muodon ja soinnin. Kun Henriä vielä samaan aikaan kohtasi musertava perhetragedia, en halunnut piilottaa tuskan ja ikävän sävyjä, tähän musiikkiin välttämättä halunneita kerronnallisia ilmeitä. Tässä teoksessa ilmeisiä ovat aika jyrkätkin leikkaukset kepeän ja tumman, lyyrisen ja dramaattisen, ilakoivan ja synkistyvän tai mekaanisen ja liihottelevan välillä ovat. Jos lyhyesti tiivistäisin tuntojani tämän teoksen äärellä voisin kuvitella musiikin soivan niitä elämän vaiheita kun elämä suistuu vireestään, Länsiö kertoo.

Kun Mäntän Musiikkijuhlat päätti tilata teoksen, kokoonpanoksi muotoutui jouset, lyömäsoittimia ja trumpetti.  Noin kahdenkymmenen hengen kokoonpano on sopivan kokoinen esityspaikaksi suunniteltuun Vilppulan kirkkoon.

— Tämä kokoonpano on intiimimpi kuin iso sinfoniaorkesteri. Se muodostaa maailman, elämää, joka pianoa ja pianistia ympäröi, kertoo Länsiö.

Konsertissa kuullaan kamariorkesteri Avantin esittämänä myös Charles Ivesin The Unanswered Question sekä Edvard Griegin Holberg-sarja.

Mäntän Musiikkijuhlat järjestetään 22. kerran 2.–7.8.2021. Kantaesityskonsertin lisäksi kuullaan konserttisarja, joka oli alun perin suunniteltu kesän 2020 festivaalille, mutta jouduttiin siirtämään koronatilanteen takia. Elokuussa kuultavia taiteilijoita ovat mm. Ian Bostridge, Saskia Giorgini, Andreas Haefliger, Age Juurikas, Tuija Hakkila ja Antti Siirala.

www.mantanmusiikkijuhlat.fi

 

1 / 20

2 / 20

3 / 20

4 / 20

5 / 20

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20
  • Yhteistyössä: