Etusivu » Kaikki festivaalit » » Mäntän Musiikkijuhlat

Mäntän Musiikkijuhlat
03.08.2021 - 07.08.2021

Tietoa festivaalista

Mäntän Musiikkijuhlat on pianomusiikin ystävien kansainvälinen kohtauspaikka, joka esittelee maailmanluokan pianistitähtiä ja nuoria superlupauksia Serlachius-museo Göstan ainutlaatuisessa ympäristössä. Festivaalia johtaa pianotaiteilija Niklas Pokki.

Tapahtuman luonne

Klassinen musiikki Kamarimusiikki Kursseja Nykymusiikki Ohjelmaa lapsille Seminaareja, luentoja Myös ilmaistapahtumia

Tapahtuman yhteystiedot

Verkkosivut www.mantanmusiikkijuhlat.fi
Sähköposti toimisto@mantanmusiikkijuhlat.fi
Festivaaliosoite Mänttä Katso kohde kartalla
Toimisto Virkamiehenkatu 4, FI-35800 Mänttä

Festivaali kartalla

Aja­tus nuor­ten pia­nis­tien fes­ti­vaa­lis­ta syn­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian pia­no-opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Sii­nä mis­sä ka­ma­ri­musiik­ki­fes­ti­vaa­le­ja oli joka nie­mes­sä, not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa, jo­ka­ke­säi­nen pia­no­fes­ti­vaa­li puut­tui Suo­mes­ta ko­ko­naan. Se oli siis teh­tä­vä itse. Suu­ren in­nos­tuk­sen val­las­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­set Män­tän Musiik­ki­juh­lat ke­säl­lä 1999.

Hie­man yli 20-ke­säi­sen jär­jes­tä­jä­jou­kon te­ke­mä alus­ta asti kun­nian­hi­moi­nen, laa­ja ja kor­kea­ta­soi­nen fes­ti­vaa­li he­rät­ti huo­mio­ta – nuo­ri pia­nis­tie­ner­gia kiin­nos­ti me­di­aa. Leh­ti­kir­joit­te­lu oli alus­ta asti kat­ta­vaa, ja vuon­na 2001 juh­la pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran te­le­vi­sioon, kun Yle 1 lä­het­ti Iza Lewens­ta­min do­ku­men­tin Män­tän Musiik­ki­juh­lis­ta.

Tär­keä merk­ki­paa­lu oli 5-vuo­tis­juh­la vuon­na 2003, jol­loin musiik­ki­juh­lien en­sim­mäi­nen iso ti­laus­teos, Ka­le­vi Ahon 2. pia­no­kon­sert­to esi­tet­tiin Vilp­pu­lan kir­kos­sa. So­lis­ti­na oli Ant­ti Sii­ra­la ja Sin­fo­nia Lah­den jousia joh­ti Osmo Väns­kä. Sa­ma­na vuon­na Män­tän Musiik­ki­juh­lat va­lit­tiin yh­des­sä Män­tän ku­va­tai­de­viik­ko­jen kans­sa Fin­land Fes­ti­vals -jär­jes­tön Vuo­den Fes­ti­vaa­lik­si.

Vii­si­vuo­tis­juh­lien jäl­keen Män­tän Musiik­ki­juh­lat al­koi vä­hi­tel­len ke­hit­tyä suo­ma­lai­sen nuo­ren pol­ven fes­ti­vaa­lis­ta koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä. Juh­lil­la alet­tiin kuul­la yhä enem­män ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la jo 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä esiin­ty­neis­tä nuo­ris­ta mm. Ran Dank te­kee suur­ta uraa sekä pia­nis­ti­na että opet­ta­ja­na USAs­sa ja Igor Le­vit esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa kaik­kein tun­ne­tuim­pien or­kes­te­rien so­lis­ti­na.
suomalaisen nuoren polven festivaalista kohti kansainvälisyyttä

Rans­ka­lais-ky­pros­lai­sen vir­tuoo­si­le­gen­dan Cyprien Kat­sa­ri­sin vie­rai­lu kym­me­nen­te­nä juh­la­vuon­na 2008 uu­ti­soi­tiin pe­rä­ti te­le­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Nyt Män­tän Musiik­ki­juh­lat oli as­tu­nut ison as­ke­len eteen­päin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pyr­ki­myk­sis­sään. Nuor­ten huip­pu­lah­jak­kuuk­sien asia oli – ku­ten on edel­leen­kin – tär­keäs­sä osas­sa fes­ti­vaa­lil­la myös kym­men­vuo­tis­juh­lil­la. Esiin­ty­jä­kaar­tis­sa oli myös vain 14–vuo­tias Jo­han­nes Piir­to.

Kym­men­vuo­tis­juh­lien jäl­keen musiik­ki­juh­lien ke­hi­tys­tah­ti on vain kiih­ty­nyt. Musiik­ki­juh­lis­ta on py­rit­ty en­tis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min ke­hit­tä­mään pia­no­musii­kin ys­tä­vien kan­sain­vä­li­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa ylei­sö voi ren­nos­sa ja pie­ni­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­ti­pia­nis­te­ja sekä nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la on kuul­tu ko­ti­maan kiin­nos­ta­vim­pia pia­nis­te­ja Ant­ti Sii­ra­las­ta Olli Mus­to­seen sekä nuo­ren pol­ven ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­ja, ku­ten Se­ve­rin von Ec­kars­tei­nia ja De­nis Koz­hu­ki­nia.

Juh­lil­le pe­rus­tet­tiin 2011 kan­sain­vä­li­set mes­ta­ri­kurs­sit, jos­sa opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet mm. Mat­ti Rae­kal­lio, Eero Hei­no­nen, Ju­ha­ni La­ger­petz, Je­ro­me Rose ja Ema­nuel Kra­sovs­ky.

Ka­na­da­lai­sen Marc-André Ha­me­li­nin vie­rai­lu fes­ti­vaa­lin 15-vuo­tis­juh­lil­la vuon­na 2013 oli jär­jes­tä­jä­ta­hol­le erään­lai­nen unel­mien täyt­ty­mys – oli­vat­han Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja oh­jel­mis­to­va­lin­nat ol­leet yksi juh­lien al­ku­vai­heen suu­ris­ta in­noi­tuk­sen läh­teis­tä.

Vuon­na 2014 fes­ti­vaa­lil­la al­koi uusi ai­ka­kausi, kun Mäntän Musiikkijuh­lat aloit­ti yh­teis­työn Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen tai­de­sää­tiön kans­sa ja pää­kon­sert­ti­paik­ka vaihtui vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Ser­lac­hius-museo Gös­taan. Museon ai­nut­laa­tui­nen miljöö ja uu­den­ai­kai­set kon­sert­ti­ti­lat nostivat Mäntän Musiikkijuhlat entistä korkeammalle kansainväliselle tasolle.

Jaa tapahtuma

Mäntän Musiikkijuhlat siirtyy ensi vuoteen

11.05.2020

Elokuun alkuun suunniteltu pianofestivaali XXII Mäntän Musiikkijuhlat peruuntuu vallitsevan koronapandemiatilanteen aiheuttamien epävarmuustekijöiden takia. Kaikki tämän kesän ohjelmassa olleet konsertit on onnistuttu siirtämään vuodella eteenpäin, ja ne järjestetään 3.-7.8.2021. Festivaalilla esiintyy kansainvälisiä ja kotimaisia tähtimuusikoita mm. Ian Bostridge, Andreas Haefliger, Tuija Hakkila, Mackenzie Melemed, Antti Siirala ja Ida Elina.

“Musiikkijuhlien siirtäminen oli kipeä mutta välttämätön päätös”, toteaa juhlien taiteellinen johtaja Niklas Pokki. “Epävarmuustekijöitä on liikaa. Haluamme olla ehdottoman varmoja yleisömme, taiteilijoidemme, mestarikurssilaistemme sekä vapaaehtoistyöntekijöidemme turvallisuudesta. Kansainvälisenä festivaalina törmäämme myös siihen, että meidän on mahdotonta ennustaa millaisia matkustusrajoituksia Euroopassa tai USA:ssa on elokuussa.”

Päätös on festivaalille myös taloudellisesti raskas. Omat myyntitulot jäävät tältä vuodelta nollille, mutta siirto-operaation takia tuotannon työmäärä on varsinaista festivaaliviikkoa lukuun ottamatta samalla tasolla kuin muinakin vuosina, ja erilaisia jokavuotisia ja ensi vuoteen liittyviä kuluja on tullut ja tulee väistämättä, vaikka festivaalia ei järjestetä. Ilman tukia poikkeusvuodesta ei selvitä.

“Meillä on myös suuri huoli Mänttä-Vilppulan palveluiden puolesta, joita musiikkijuhlien yleisö ja oma väki on festivaaliviikolla käyttänyt runsaasti. Tämä kesä tulee olemaan kaikille varmasti vaikea, kun Kuvataideviikotkin peruuntuivat. Toivotamme todella paljon voimia kaikille”.

”Uskon kuitenkin, että tästä toivutaan ja päästään yhdessä suuntaamaan kohti valoisampaa tulevaisuutta. Tämän kummallisen vuoden jälkeen Mänttä-Vilppulan kulttuurikesä 2021 tulee ainakin tuntumaan hyvin erityiseltä”, Pokki sanoo.

Täksi kesäksi ostetut liput käyvät sellaisenaan kesällä 2021. Asiakkaat voivat myös halutessaan vaihtaa lipun Lippupisteen lahjakorttiin tai saada lipusta rahat takaisin. Lisätietoja lippuihin liittyen saa täältä.

Muita festivaaleja Näytä kaikki

1 / 21

2 / 21

3 / 21

4 / 21

5 / 21

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21
  • Yhteistyössä: