Etusivu » Kaikki festivaalit » » Mäntän Musiikkijuhlat

Mäntän Musiikkijuhlat
04.08.2020 - 08.08.2020

Tietoa festivaalista

Mäntän Musiikkijuhlat on pianomusiikin ystävien kansainvälinen kohtauspaikka, joka esittelee maailmanluokan pianistitähtiä ja nuoria superlupauksia Serlachius-museo Göstan ainutlaatuisessa ympäristössä. Festivaalia johtaa pianotaiteilija Niklas Pokki.

Tapahtuman luonne

Klassinen musiikki Kamarimusiikki Kursseja Nykymusiikki Ohjelmaa lapsille Seminaareja, luentoja Myös ilmaistapahtumia

Tapahtuman yhteystiedot

Verkkosivut www.mantanmusiikkijuhlat.fi
Sähköposti toimisto@mantanmusiikkijuhlat.fi
Festivaaliosoite Mänttä Katso kohde kartalla
Toimisto Virkamiehenkatu 4, FI-35800 Mänttä

Festivaali kartalla

Aja­tus nuor­ten pia­nis­tien fes­ti­vaa­lis­ta syn­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian pia­no-opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Sii­nä mis­sä ka­ma­ri­musiik­ki­fes­ti­vaa­le­ja oli joka nie­mes­sä, not­kos­sa ja saa­rel­mas­sa, jo­ka­ke­säi­nen pia­no­fes­ti­vaa­li puut­tui Suo­mes­ta ko­ko­naan. Se oli siis teh­tä­vä itse. Suu­ren in­nos­tuk­sen val­las­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­set Män­tän Musiik­ki­juh­lat ke­säl­lä 1999.

Hie­man yli 20-ke­säi­sen jär­jes­tä­jä­jou­kon te­ke­mä alus­ta asti kun­nian­hi­moi­nen, laa­ja ja kor­kea­ta­soi­nen fes­ti­vaa­li he­rät­ti huo­mio­ta – nuo­ri pia­nis­tie­ner­gia kiin­nos­ti me­di­aa. Leh­ti­kir­joit­te­lu oli alus­ta asti kat­ta­vaa, ja vuon­na 2001 juh­la pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran te­le­vi­sioon, kun Yle 1 lä­het­ti Iza Lewens­ta­min do­ku­men­tin Män­tän Musiik­ki­juh­lis­ta.

Tär­keä merk­ki­paa­lu oli 5-vuo­tis­juh­la vuon­na 2003, jol­loin musiik­ki­juh­lien en­sim­mäi­nen iso ti­laus­teos, Ka­le­vi Ahon 2. pia­no­kon­sert­to esi­tet­tiin Vilp­pu­lan kir­kos­sa. So­lis­ti­na oli Ant­ti Sii­ra­la ja Sin­fo­nia Lah­den jousia joh­ti Osmo Väns­kä. Sa­ma­na vuon­na Män­tän Musiik­ki­juh­lat va­lit­tiin yh­des­sä Män­tän ku­va­tai­de­viik­ko­jen kans­sa Fin­land Fes­ti­vals -jär­jes­tön Vuo­den Fes­ti­vaa­lik­si.

Vii­si­vuo­tis­juh­lien jäl­keen Män­tän Musiik­ki­juh­lat al­koi vä­hi­tel­len ke­hit­tyä suo­ma­lai­sen nuo­ren pol­ven fes­ti­vaa­lis­ta koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä. Juh­lil­la alet­tiin kuul­la yhä enem­män ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la jo 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä esiin­ty­neis­tä nuo­ris­ta mm. Ran Dank te­kee suur­ta uraa sekä pia­nis­ti­na että opet­ta­ja­na USAs­sa ja Igor Le­vit esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa kaik­kein tun­ne­tuim­pien or­kes­te­rien so­lis­ti­na.
suomalaisen nuoren polven festivaalista kohti kansainvälisyyttä

Rans­ka­lais-ky­pros­lai­sen vir­tuoo­si­le­gen­dan Cyprien Kat­sa­ri­sin vie­rai­lu kym­me­nen­te­nä juh­la­vuon­na 2008 uu­ti­soi­tiin pe­rä­ti te­le­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä. Nyt Män­tän Musiik­ki­juh­lat oli as­tu­nut ison as­ke­len eteen­päin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pyr­ki­myk­sis­sään. Nuor­ten huip­pu­lah­jak­kuuk­sien asia oli – ku­ten on edel­leen­kin – tär­keäs­sä osas­sa fes­ti­vaa­lil­la myös kym­men­vuo­tis­juh­lil­la. Esiin­ty­jä­kaar­tis­sa oli myös vain 14–vuo­tias Jo­han­nes Piir­to.

Kym­men­vuo­tis­juh­lien jäl­keen musiik­ki­juh­lien ke­hi­tys­tah­ti on vain kiih­ty­nyt. Musiik­ki­juh­lis­ta on py­rit­ty en­tis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min ke­hit­tä­mään pia­no­musii­kin ys­tä­vien kan­sain­vä­li­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa ylei­sö voi ren­nos­sa ja pie­ni­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä koh­da­ta suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­ti­pia­nis­te­ja sekä nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia. Juh­lil­la on kuul­tu ko­ti­maan kiin­nos­ta­vim­pia pia­nis­te­ja Ant­ti Sii­ra­las­ta Olli Mus­to­seen sekä nuo­ren pol­ven ul­ko­maa­lai­sia huip­pu­ja, ku­ten Se­ve­rin von Ec­kars­tei­nia ja De­nis Koz­hu­ki­nia.

Juh­lil­le pe­rus­tet­tiin 2011 kan­sain­vä­li­set mes­ta­ri­kurs­sit, jos­sa opet­ta­ji­na ovat toi­mi­neet mm. Mat­ti Rae­kal­lio, Eero Hei­no­nen, Ju­ha­ni La­ger­petz, Je­ro­me Rose ja Ema­nuel Kra­sovs­ky.

Ka­na­da­lai­sen Marc-André Ha­me­li­nin vie­rai­lu fes­ti­vaa­lin 15-vuo­tis­juh­lil­la vuon­na 2013 oli jär­jes­tä­jä­ta­hol­le erään­lai­nen unel­mien täyt­ty­mys – oli­vat­han Ha­me­li­nin le­vy­tyk­set ja oh­jel­mis­to­va­lin­nat ol­leet yksi juh­lien al­ku­vai­heen suu­ris­ta in­noi­tuk­sen läh­teis­tä.

Vuon­na 2014 fes­ti­vaa­lil­la al­koi uusi ai­ka­kausi, kun Mäntän Musiikkijuh­lat aloit­ti yh­teis­työn Gös­ta Ser­lac­hiuk­sen tai­de­sää­tiön kans­sa ja pää­kon­sert­ti­paik­ka vaihtui vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Ser­lac­hius-museo Gös­taan. Museon ai­nut­laa­tui­nen miljöö ja uu­den­ai­kai­set kon­sert­ti­ti­lat nostivat Mäntän Musiikkijuhlat entistä korkeammalle kansainväliselle tasolle.

Jaa tapahtuma

Bostridge ja Haefliger Mäntän Musiikkijuhlille elokuussa

21.01.2020

Pianomusiikkiin keskittyvä Mäntän Musiikkijuhlat järjestetään 22. kerran 4.– 8. elokuuta 2020. Juhlien esiintyjäkaartissa on tuttuun tapaan useita kansainvälisiä tähtimuusikoita.

Torstaina 6.8. brittitenori Ian Bostridge esittää pianisti Saskia Giorginin kanssa Franz Schubertin Die Schöne Müllerin -laulusarjan. Päätöskonsertissa esiintyy sveitsiläinen pianotaiteilija Andreas Haefliger, joka päättää festivaalin Ludwig van Beethovenin Hammerklavier-sonaattiin.

Ludwig van Beethovenin 250. juhlavuosi näkyy festivaalin ohjelmistossa myös virolaispianisti Age Juurikkaan soittamassa avajaiskonsertissa, Antti Siiralan ja Mackenzie Melemedin pianoresitaaleissa sekä Seele-kvartetin kirkkokonsertissa. Tuija Hakkila yhdistää fortepianokonserttinsa ohjelmistossa Beethovenin ja Schubertin teoksia heidän aikalaisensa Hélène de Montgéroult’n musiikkiin. Lisäksi festivaali esittelee nuoria pianistilahjakkuuksia, mm. loistavat arviot Toivo Kuula -debyyttilevyllään saaneen Janne Oksasen.

Perjantai-illan Klassinen vaihtaa vapaalle -konsertissa esiintyy sähkökantelisti Ida Elina. Juhlilla on myös runsaasti ilmaisohjelmaa, kuten urkuvartteja ja pop up -pianokonsertteja.

Mäntän Musiikkijuhlien konsertteja kuullaan Serlachius-museo Göstassa, Mäntän Klubilla sekä Mäntän ja Vilppulan kirkoissa.

www.mantanmusiikkijuhlat.fi

1 / 21

2 / 21

3 / 21

4 / 21

5 / 21

6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21
  • Yhteistyössä: